POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY OGÓLNE
  1. Założenia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin sprzedaży i zakupu towarów (zwany dalej  -Regulaminem) jest wiążącym dokumentem prawnym Kupującego i Sprzedawcy (zwanymi dalej – Stronami), określającym prawa, obowiązki, zakres odpowiedzialności i zobowiązania Stron przy zakupie towarów w sklepie internetowym PURPOSE.
  2. Zawarcie umowy kupna i sprzedaży. 2.1. Do zakupów w sklepie internetowym PURPOSE mają prawo:
2.1.1.zdolne do czynności prawnych osoby w wieku 18 lat lub starsze; 2.1.2. osoby prawne; 2.1.3. osoby nieletnie w wieku od 14 do 18 lat, za zgodą rodziców lub opiekunów, którzy są w stanie swobodnie dysponować swoimi dochodami; 2.1.4. upoważnione osoby wszystkich wyżej wymienionych osób. 2.2. Dane podane w sklepie internetowym PURPOSE (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) są przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej. 2.3. Umowę kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący po utworzeniu koszyka w sklepie elektronicznym, podaniu adresu dostawy, wybraniu formy płatności oraz zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, kliknie przycisk „ Zamawiam” i obowiązuje do czasu pełnego wykonania zobowiązań. 2.4. Każda umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest przechowywana w bazie danych PURPOSE. 2.5. PURPOSE informuje Klientów o zawarciu umowy sprzedaży i przygotowaniu towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Kupującego.
  1. Prawa i obowiązki kupującego. 3.1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów w Sklepie Internetowym PURPOSE zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.2. W formularzu rejestracyjnym kupujący powinien jest podać prawidłowe dane. 3.3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie elektronicznym ze Sprzedawcą, z wyjątkiem przypadków, gdy nie można odstąpić od umowy zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, informując o tym sklep internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3.4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny towaru i jego dostawę oraz do odbioru zamówionego towaru. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar, wybierając odpowiedni sposób płatności 3.5. Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w sklepie internetowym PURPOSE. Podany przez Kupującego adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celu przesyłania wiadomości informacyjnych niezbędnych do realizacji zamówienia. 3.6 Towar wybrany przez Kupującego jest rezerwowany, natomiast Sprzedawca ma prawo przystąpić do realizacji umowy kupna-sprzedaży dopiero po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu wpłaty z banku Kupującego lub przesłanie od Kupującego potwierdzenia  dowodu wpłaty za wybrany towar. 3.7. Kupującemu przysługują inne uprawnienia  przewidziane w Regulaminie i ustawodawstwie Republiki Litewskiej. 3.8. Akceptując niniejsze Warunki, Kupujący zobowiązuje się do ich przestrzegania i wykonania.  
  1. Prawa i obowiązki Sprzedawcy
4.1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków w celu umożliwienia Kupującemu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez sklep elektroniczny PURPOSE. 4.2.W przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych informacji lub budzących wątpliwości, nieprzestrzegania obowiązków określonych w Regulaminie, a także w przypadku działań Kupującego zmierzających do utrudnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego, Sprzedawca ma prawo ograniczyć, zawiesić lub uniemożliwić Kupującemu dostęp do Sklepu Internetowego PURPOSE, odmówić realizacji zamówień, a także pociągnąć do odpowiedzialności karnej złośliwych Kupujących. 4.3..Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar pod wskazany adres i w określonym terminie zamówienia. 4.4. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionego towaru, zobowiązuje się on zaoferować Kupującemu towar analogiczny.  Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu wpłacone pieniądze. 4.5.Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Kupującemu odpowiednie warunki korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy PURPOSE oraz przyjmuje drogą mailową wszelkie sugestie Kupującego, które ułatwią funkcjonowanie e-sklepu. 4.6. Sprzedawca nie gwarantuje, że sklep internetowy będzie działał bez zakłóceń. 4.7. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej sklepu internetowego PURPOSE. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania/ zamieszczenia na stronie internetowej e-sklepu.  
  1. Składanie zamówień i warunki
5.1. Kupujący może dokonać zakupu towarów w sklepie internetowym PURPOSE o każdej porze dnia i nocy. Kupujący może kontaktować się ze sklepem internetowym w celu składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie (w  godzinach pracy Sklepu wskazanych na stronie internetowej) 5.2. Klient odwiedza stronę internetową PURPOSE i wybiera produkty, które mu się podobają. W momencie wyboru tworzony jest koszyk zakupów. 5.3. Po utworzeniu koszyka, Kupujący musi wprowadzić wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz  dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla danego zamówienia.  Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zakupu Towaru od Sprzedawcy, nie naruszając wymogów ustawodawstwa Republiki Litewskiej w zakresie ochrony danych osobowych. 5.4. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą  poczytuje się za zawartą w chwili  utworzenia przez Kupującego koszyka w sklepie internetowym, wskazania adresu dostawy, wyboru formy płatności i zapoznania się z niniejszym regulaminem, kliknięcia przycisku „Zapłać” i obowiązuje do momentu realizacji zamówienia. Zamówienie nie zostanie zrealizowane, dopóki Kupujący nie zaakceptuje regulaminu sklepu internetowego PURPOSE. 5.5. Wszystkie ceny towarów PURPOSE podawane są w Euro i zawierają podatek VAT. 5.6. W każdym bądź przypadku uznaje się, że poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym PURPOSE Kupujący oświadcza, że zapoznał z treścią Regulaminu oraz zaakceptował ją w całości, jak też wszystkie inne warunki określone w zamówieniu.  
  1. DOSTAWA TOWARU 6.1. Dostawa jest odpłatna. Kupujący musi podać dokładny adres dostawy, kod pocztowy i numer telefonu. 6.2. Towar zostanie dostarczony przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy (kuriera) lub Kupujący odbiera go z najbliższej placówki pocztowej lub paczkomatu, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. 6.3. Wysyłka zajmuje zwykle 1-3 dni robocze (5-7 dni roboczych w przypadku zamówień indywidualnych), z wyjątkiem przypadków, w których dostawa towarów może ulec opóźnieniu z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca  zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia terminu dostawy.
6.4. Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru towaru. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji, jeśli towar został dostarczony do niewłaściwej osoby  pod wskazany przez Kupującego adres. 6.5.Jeśli towar zostanie przyjęte przez osobę inną niż Kupujący, Kupujący podczas zamówienia towaru, musi podać dane osoby, dokonującej odbioru towaru w imieniu Kupującego. 6.6. Kupujący nie może zmienić adresu dostawy po wysłaniu przesyłki. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie wymaganego terminu dostawy i jest uprawniony do obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami. 6.7. Z chwilą dostarczenia towaru na adres wskazany przez kupującego towar uważa się za dostarczony Kupującemu, niezależnie od tego, czy towar został faktycznie odebrany przez Kupującego lub jakąkolwiek inną osobę, która odebrała towar pod wskazanym adresem. 6.8. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania przesyłki, braku rozbieżności w ilości, jakości lub asortymencie towaru, Kupujący lub w zależności od przypadku przedstawiciel musi poinformować o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną. 6.9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie terminów dostawy towarów, jeżeli  towary nie zostaną dostarczone Kupującemu lub nie zostaną dostarczone w terminie z winy Kupującego lub z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.  
  1. Zwrot i wymiana.
7.1. Zwrot towaru jest dokonywany zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 738  w/s Handlu Detalicznego zatwierdzonego przez Rząd Republiki Litewskiej w dniu 22 lipca 2014 r. (Žin., 2014, Nr. 2014-10565). 7.2. We wszystkich przypadkach pieniądze za zwrócony towar przelewane wyłącznie na konto bankowe płatnika. 7.3. Kupujący jest uprawniony do zwrotu Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia towaru, informując o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres support@purpose.lt 7.4. Kupujący dokonuje zwrotu lub wymiany towaru za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy kurierskiej/poczty na własny koszt.   7.5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną metką, musi znajdować się w takim samym zestawie, w jakim go otrzymał Kupujący; 7.6. W przypadku zamiaru zwrotu Towaru zakupionego w ramach zestawu z oferty promocyjnej, zwracana jest ceny kwoty stanowiącej kwotę rabatu. 7.7. Zamówienia indywidualne (towary, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta) nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
  1. Jakość towaru, gwarancje. 8.1.Każdy towar sprzedawany na stronie internetowej zawiera opis, który jest  dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że rozmiar, kolor, kształt lub inne parametry towaru znajdującego się w sklepie internetowym mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi, kolorowi lub innym parametrom towaru ze względu na charakterystyka wyświetlacza (monitora) używanego przez Kupującego. 8.3. Każdy towar podlega gwarancji, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 738  w/s Handlu Detalicznego zatwierdzonego przez Rząd Republiki Litewskiej w dniu 22 lipca 2014 r. (Žin., 2014, Nr. 2014-10565).
  1. Obowiązki Kupującego i Sprzedawcy 9.1. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wszelkich niedokładności lub nieprawidłowości podanych w formularzu rejestracyjnym danych.
9.2. Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia umowy kupna-sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego PURPOSE zgodnie z procedurą określoną w ustawodawstwie Republiki Litewskiej. 9.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za przekazanie danych rejestracyjnych osobie trzeciej. Jeśli osoba trzecia uzyskały dostęp do danych rejestracyjnych Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania wykonane przez osobę trzecią. 9.4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli szkoda wynikła z braku zapoznania się przez Kupującego  z treścią regulaminu. 9.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub działania innych firm, jeśli linki w sklepie internetowym przekierowują Kupującego na ich witryny internetowe.  
  1. Wysyłanie informacji 10.1. Sprzedawca przesyła wszelkie zawiadomienia na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, a w przypadku jakichkolwiek pilnych wątpliwości kontaktuje się z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w zamówieniu.
10.2. Kupujący może przesyłać wszelkie pytania do sklepu internetowego Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Sprzedawcę o każdej porze dnia i nocy lub kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy; 10.3. Sprzedawca ma prawo do przeprowadzenia, zmiany lub odwoływania wszelkiego rodzaju  akcji promocyjnych. Przeprowadzenie, zmiana lub odwoływanie akcji promocyjnych obowiązuje od  ich  ogłoszenia, zmiany lub odwołania. 10.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie otrzymuje od Sprzedawcy powiadomień  w wyniku niedokładnego lub nieprawidłowego  podania przez Kupującego danych w zamówieniu.   11.POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODA  NA PRZESYŁANIE OFERT 11.1.Dane osobowe Kupującego, który jest osobą fizyczną, są chronione zgodnie z ustawą nr 101/2000 (Žin.) o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. 11.2.Kupujący będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: e-mail, miejsce zamieszkania, imię i nazwisko. 11.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży 11.4.Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe, w przypadku zmiany danych Kupującego,  musi on niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. 11.5. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. 11.6. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych. Kupujący potwierdza, że został poinformowany o możliwości wycofania swojej zgody w momencie przetwarzania przez Sprzedawcę  Danych Osobowych Kupującego poprzez pisemne powiadomienie na adres Sprzedawcy. 11.7. W przypadku, gdy Kupujący uważa, że Sprzedawca lub Podmiot Przetwarzający przetwarza jego dane osobowe, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub sprzeczne z prawem, zwłaszcza gdy dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania może: -poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie, -zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy naprawienia powstałej w ten sposób sytuacji. W szczególności może chodzić o blokowanie, dokonanie poprawy, uzupełnienie albo usunięcie danych osobowych. Jeżeli wniosek Kupującego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest uznany za uzasadniony, Sprzedawca lub Podmiot Przetwarzający niezwłocznie usunie wadliwy stan. Jeżeli Sprzedawca lub Podmiot Przetwarzający nie zastosuje się do wniosku, Kupującemu przysługuje prawo do skontaktowania się bezpośrednio z organem ochrony danych osobowych. 11.8. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością oraz informacji handlowych.  


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ir šalių atsakomybę įsigyjant prekes PURPOSE internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Internetinėje parduotuvėje PURPOSE turi teisę pirkti:
2.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų;
2.1.2. juridiniai asmenys;
2.1.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą bei galintys laisvai disponuoti savo pajamomis;
2.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.
2.2. PURPOSE elektroninėje parduotuvėje, pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, tel. numeris) saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
2.3. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo.
2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma PURPOSE duomenų bazėje.
2.5. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą ir prekių paruošimą, PURPOSE informuoja klientus el. žinute Pirkėjo nurodytu adresu.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes PURPOSE internetinėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti teisingus duomenis.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus, informuodamas internetinę parduotuvę el. paštu.
3.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkdamas tinkamą apmokėjimo būdą.
3.5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi PURPOSE internetinėje parduotuvėje. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.6 Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
3.7. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.8. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis PURPOSE internetinės parduotuvės paslaugomis.
4.2. Jeigu Pirkėjas pateikia klaidingą, melagingą informaciją, nesilaiko nurodytų įsipareigojimų taisyklėse, siekia pakenkti internetinės parduotuvės darbui ir veiklai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis PURPOSE internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir pristatymo laikotarpiu.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius – grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis PURPOSE elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei priima el. paštu Pirkėjų pasiūlymus dėl elektroninės prekybos gerinimo būdų.
4.6. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.
4.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas PURPOSE elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5. Prekių užsakymo pateikimas ir sąlygos
5.1. Pirkėjas PURPOSE internetinėje parduotuvėje, gali pirkti prekes, bet kuriuo paros metu. Kreiptis dėl užsakymų el. paštu bei telefonu Pirkėjas gali internetinėje parduotuvėje nurodytu darbo laiku.
5.2. Pirkėjas apsilankęs PURPOSE internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo metu suformuojamas prekių krepšelis
5.3. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti visą reikiamą informaciją, reikalingą prekių pristatymui: vardą, pavardę, adresą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjo pateikti duomeys naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai
5.4. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol Pirkėjas nėra susipažinęs bei kol nesutinka su PURPOSE Parduotuvės Taisyklėmis.
5.5. Prekių kainos PURPOSE internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.6. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis PURPOSE elektroninės parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

6. Prekių pristatymas
6.1. Prekių pristatymas yra mokamas. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį.
6.2. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.
6.3. Prekių paruošimas siuntimui paprastai trunka nuo 1-3 darbo dienų (individualūs užsakymai- 5-7 darbo dienas), išskyrus tokius atvejus, kai prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų, jei prekės buvo pristatytos nurodytu adresu ne tam subjektui.
6.5. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
6.6. Pirkėjas negali keisti prekių pristatymo adreso, jei siunta yra išsiųsta. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas.
6.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.
6.8. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo informuoti Pardavėją el. paštu.
6.9. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jei Pirkėjui prekės nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ar dėl Pirkėjo kaltės.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas.
7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.
7.2. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
7.3. Norėdami grąžinti ar keisti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu support@purpose.lt
7.4. Pirkėjas grąžinamas ar keičiamas kokybiškas prekes turi išsiųsti pasirinktu  paštomatu arba pasirinkto kurjerio paslaugomis. Grąžinamos arba keičiamos prekės pašto išlaidas apmoka pirkėjas.
7.5. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, originalioje tvarkingoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos.
7.6. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).
7.7.Individualūs užsakymai (prekės, kurios buvo koreguotos pagal kliento poreikius) negali būti grąžinamos ar keičiamos.

8.Prekių kokybės, garantijos.
8.1. Visos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Visoms prekėms suteikiama garantija, pagal LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, atsiradusius dėl pateiktų duomenų netikslumo ir klaidingumo.
9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis PURPOSE elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu Pirkėjo registracijos duomenis naudojosi trečiosios šalys, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei nuostoliai atsiranda dėl Pirkėjo, kuris neatsižvelgdamas į Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, jei internetinėje parduotuvėje per esančias nuorodas Pirkėjas patenka į jų tinklalapius.

10. Informacijos siuntimas
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu, iškilus neatidėliotiniems neaiškumams, skambina nurodytu Pirkėjo telefonu.
10.2. Pirkėjas iškilusius klausimus gali siųsti Pardavėjo el. parduotuvės nurodytu el. paštu bet kuriuo paros metu ar teirautis telefonu darbo laiku;
10.3. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas, keisti jų sąlygas, jas naikinti. Akcijų paskelbimas, pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo, pakeitimo ar panaikinimo laikotarpio.
10.4. Pardavėjas nėra atsakingas, jei Pirkėjas neteisingai nurodęs duomenis, negauna reikiamų pranešimų nuo Pardavėjo dėl tam tikrų sutrikimų.

11.Privatumo politika ir sutikimas siųsti komercinius pranešimus
11.1. Pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo, asmens duomenys yra saugomi pagal įstatymą Nr. 101/2000 Coll. Dėl asmens duomenų apsaugos su pakeitimais.
11.2. Pirkėjas , kuris yra fizinis asmuo, sutinka, kad būtų tvarkomi šie jo asmens duomenys: el. Pašto adresas, gyvenamasis miestas , vardas ir pavardė.
11.3. Pirkėjas suteikia Pardavėjui sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai pagal paslaugų sutartį.
11.4. Pirkėjas sutinka, kad privalo pateikti teisingus ir tikslius asmens duomenis ir nedelsdamas informuoti Pardavėją apie visus jų pasikeitimus.
11.5. Duomenys bus tvarkomi neribotą laiką. Asmens duomenys tvarkomi elektroniniu būdu, automatizuotu būdu, arba spausdinta forma neautomatizuotu būdu.
11.6. Pirkėjas patvirtina, kad jo pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir kad jis buvo informuotas, kad asmens duomenų teikimas yra savanoriškas. Pirkėjas patvirtina, kad jam buvo pranešta, kad jis gali atšaukti savo sutikimą, kai Pardavėjas tvarko jo asmens duomenis, pateikdamas raštišką pranešimą teikėjo adresu.
11.7. Jei pirkėjas mano, kad Pardavėjas ar duomenų tvarkytojas tvarko asmens duomenis tokiu būdu, kuris prieštarauja Pirkėjo asmeniniai apsaugai, arba pažeidžia įstatymus, ypač jei asmens duomenys yra netikslus dėl jų tvarkymo pobūdžio, Pirkėjas gali:
paprašykite Pardavėjo ar duomenų tvarkytojo paaiškinimo,
paprašykite Pardavėjo ar duomenų tvarkytojo ištaisyti situaciją. Visų pirma tai gali apimti asmens duomenų blokavimą, pakeitimą, papildymą ar sunaikinimą. Jei Pirkėjo prašymas pagal ankstesnį punktą laikomas pagrįstu, Pardavėjas ar duomenų tvarkytojas nedelsdamas pašalina trūkumą. Jei Pardavėjas ar tvarkytojas nevykdo prašymo, Pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į asmens duomenų apsaugos tarnybą. Ši nuostata nepažeidžia Pirkėjo teisės tiesiogiai susisiekti su asmens duomenų apsaugos tarnyba, atsižvelgiant į tai.
11.8. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas siųstų informaciją ir komercinius pranešimus, susijusius su Pardavėjo paslaugomis ar verslu, Pirkėjo adresu.

Menu